ÖZET

 

LÂTİF ŞAH HİKÂYESİ ÜZERİNDE MUKAYESELİ BİR ARAŞTIRMA

 

GÜLTEKİN, MUSTAFA

Yüksek Lisans Tezi, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Tez Danışmanı: Yard. Doç. Dr. Behiye KÖKSEL

Haziran 2004, 160 sayfa

 

 

Bu çalışmada Çıldırlı Âşık Şenlik tarafından tasnif edilen halk hikâyelerinden biri olan Lâtih Şah hikâyesi, tarihî derinlikte ve coğrafî genişlikte toplanan varyantları esas alınarak incelenmiştir. Öncelikle hikâye üzerinde yapılan çalışmalar tanıtılmış, sonra hikâyenin halk hikâyesi tasniflerindeki yeri ve konusunun kaynağı üzerinde durulmuş, en sonunda da incelemede kullanılan sekiz varyant, epizotları ve içerdikleri şiirler açısından mukayese edilmiştir. Çalışmanın sonunda Lâtif Şah hikâyesinin Türk halk hikâyeciliği geleneğine uygun bir halk hikâyesi olduğu görülmüştür.

Anahtar kelimeler: Latif Şah, Halk Hikayesi, Varyant

 

ABSTRACT

 

A COMPARİSONAL RESEARCH ON THE LÂTİF ŞAH FOLK STORY

 

GÜLTEKİN, MUSTAFA

M. A. Thesis, Department of Turkish Language and Literature

Supervisor: Assist. Prof. Dr. Behiye KÖKSEL

June 2004, 160 pages

 

 

In this study, Latif Şah story which is are of the folk stories that has been classified by Çıldırlı Aşık Şenlik has been analysed by considering the variants whch collected  in historical profunduty and geographical breadth. Firstly, the studies made on the story have been introduced; than it has been dwelled upon the folk story classicatons and origin of its subject, and lastly eight variants used in the analysis have been and compared in terms of their episodes and poems they include. At the end of the study, it is observed that Latif Şah story ,s a suitable one for Turkish traditional folk story.

Key words: Latif Şah, Folk Story, Variant